Tytuł projektu Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego
Project name Model health care program to fight osteoporosis in area of Polish-Belarusian borderland
Nr projektu PBU1/0326/16
Project no
Przyznane dofinansowanie 1 852 281,60 EUR
Grant awarded
W tym dofinansowanie z EIS w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 1 667 053,44 EUR
Financial assistance of the European Union, under the ENI CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020.
Budżet Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach 1 173 448,60 EUR
Budget of Voivodeship Hospital in Suwałki
W tym dofinansowanie z EIS w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 1 056 103,74 EUR
Financial assistance of the European Union, under the ENI CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020.
Wkład własny Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach 117 344,86 EUR
Own contribution of Voivodeship Hospital in Suwałki
Źródło dofinansowania

Program Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

ENI Cross-Border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020

 

Source of assistance

 

Partnerzy projektu

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Lider

Project partners

Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Гродно

Partner

Okres realizacji projektu 24 m-ce
Project duration 24 months
Krótki opis projektu

Poprawa jakości opieki zdrowotnej w zakresie ortopedii/reumatologii, ze szczególnym uwzględnieniem osteoporozy – jest to wspólne wyzwanie pogranicza polsko-białoruskiego podjęte w ramach projektu. Obaj partnerzy wskazują wspólne obszary wymagające poprawy w tej dziedzinie: niewystarczająca infrastruktura medyczna, brak specjalistów zajmujących się osteoporozą, brak modelowych rozwiązań w diagnostyce i leczeniu, niski poziom świadomości zdrowotnej mieszkańców i konsekwencje tego itp.

Podejście transgraniczne pozwoli na optymalne wykorzystanie potencjału, know-how i dobrych praktyk oraz wypełni luki każdej z instytucji partnerskich w celu osiągnięcia optymalnego poziomu i łatwego dostępu do wysokiej jakości opieki zdrowotnej w obszarze pogranicza polsko-białoruskiego.

Wojewódzki Szpital w Suwałkach zmodernizuje Oddział Reumatologii z Pododdziałem Geriatrycznym i wyposaży nowo wyremontowany Oddział Reumatologii i Oddział Ortopedyczno-Urazowy w sprzęt i urządzenia medyczne.

Short project description

Improvement of quality of healthcare in the area of orthopaedics/rheumatology with particular focus on osteoporosis – it is common PL-BY cross-border project challenge. Both partners point out common areas for improvement in this matter: insufficient medical infrastructure, lack of specialists focused on osteoporosis, lack of model solutions in diagnostics and treatment, low level of health awareness of inhabitants and its consequences etc.

Cross-border approach will allow for the optimal use of the potential, know-how and good practices, and to fill the gaps of each of the partner institutions to achieve an optimal level and the highest access to high quality health care in the area of PL-BY borderland.

Voivodeship Hospital in Suwałki will modernise Rheumatology Ward with the Geriatric Sub-Department and will equip newly renovated Rheumatology Ward and Orthopaedic-Trauma Ward with medical equipment and devices.

Cel projektu Ogólny cel projektu – rozwój opieki zdrowotnej na pograniczu polsko-białoruskim poprzez realizację wspólnej inicjatywy szpitali z Grodna i Suwałk p.n. „Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą”, zwiększającej dostęp do wysokiej jakości usług medycznych w zakresie diagnostyki i leczenia osteoporozy, który zostanie osiągnięty poprzez następujące zmiany aktualnego stanu: poprawa infrastruktury medycznej, podniesienie poziomu wiedzy specjalistycznej personelu medycznego poprzez wymianę doświadczeń, dobrych praktyk, pogłębienie wiedzy, zwiększenie świadomości mieszkańców na temat roli profilaktyki i wczesnej diagnozy w celu podjęcia skutecznego leczenia i prowadzenia normalnego, wygodnego trybu życia.
Project objective The overall project objective – development of health protection in PL-BY borderland through implementation of joint initiative of Grodno and Suwałki Hospitals „Model Health Care Program to Fight Osteoporosis”, enhancing access to high quality health care services for diagnostics and treatment of osteoporosis, which will be achieved through the following changes to current situation: improvement of medical infrastructure, increasing expertise level of medical staff on base of exchange of experiences, good practices, deepen knowledge, increasing awareness of inhabitants on the role of prevention and early diagnosis to take effective treatment and lead normal, comfortable lifestyle.
Rezultaty projektu Wdrożenie 1 Modelowego programu opieki zdrowotnej walki z osteoporozą skierowanego do mieszkańców województwa podlaskiego i obwodu grodzieńskiego, zakup 85 sztuk specjalistycznego sprzętu medycznego, modernizacja obiektów (szpitale w Suwałkach i Grodnie) w celu poprawy 2 usług zdrowotnych (diagnostyka i leczenie osteoporozy w szpitalach w Suwałkach i Grodnie), 35 wydarzeń wspierających rozwój zdrowia publicznego skierowanych do 2804 uczestników, wszystko to zaowocuje zwiększonym dostępem do opieki zdrowotnej w zakresie osteoporozy dla 1,82 mln osób dorosłych.
Project outputs Implementation of 1 Model Health Care Program to Fight Osteoporosis for inhabitants of Podlaskie Voivodeship and Grodno Oblast, 85 pcs specialised medical equipment will be bought and 2 facilities will be improved (Suwałki and Grodno Hospitals) for improvement of 2 health care services (diagnostics and treatment of osteoporosis in Suwałki and Grodno Hospitals), 35 events supporting the development of public health for 2804 participants, all this will result in enhanced access to health care in the field of osteoporosis for 1.82 mln adults.
Biuro projektu

(87) 562 94 37

(87) 562 95 32

Project office

 

WSPÓLNIE PRZECIW OSTEOPOROZIE

W dniach 18-19 lipca 2019 r. w Suwałkach miała miejsce konferencja otwierająca projekt realizowany przez Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach we współpracy z Grodzieńskim Klinicznym Szpitalem Ratunkowym. pn. „Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego”. Celem projektu jest poprawa jakości usług opieki zdrowotnej na pograniczu polsko-białoruskim poprzez wdrożenie wspólnej inicjatywy partnerskich szpitali, zwiększającej dostęp do wysokiej jakości usług medycznych w dziedzinie diagnostyki i leczenia osteoporozy.

W toku konferencji zaprezentowane zostały szczegółowe informacje dotyczące założeń projektu, planowanych działań, grup docelowych oraz spodziewanych efektów. Wykładowcy Grodzieńskiego Uniwersytetu Medycznego przybliżyli uczestnikom konferencji aspekty medyczne i kliniczne osteoporozy, zaprezentowane zostały obecnie funkcjonujące procedury diagnostyki i leczenia osteoporozy w obu placówkach partnerskich.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele obu partnerskich instytucji, władz lokalnych oraz samorządowych, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Wspólnego Sekretariatu Technicznego. W ramach wydarzenia miała miejsce również konferencja prasowa, w trakcie której kierownictwo obu szpitali oraz personel projektu udzielili informacji o projekcie i problemie osteoporozy przedstawicielom mediów.

W dniu 6 września 2019 r. w Grodzieńskim Szpitalu Ratunkowym odbyło się pierwsze z czterech spotkań grupy sterującej celem omówienia dotychczas zrealizowanych działań i ustalenia harmonogramu działań na kolejny okres rozliczeniowy. Ponadto wyjaśniono wynikłe w toku realizacji projektu wątpliwości dot. kwestii kadrowych i księgowych.

Niniejsza podstrona została stworzona i jest utrzymywana przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej. Jej zawartość leży w wyłącznej gestii Szpitala Wojewódzkiego im. Dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach i niekoniecznie odzwierciedla poglądy Unii Europejskiej.

This sub-site was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of dr Ludwik Rydygier Voivodeship Hospital In Suwałki and do not necessarily reflect the views of the European Union.