Tytuł projektu Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach”

 

Nr projektu POIS.09.01.00-00-0196/17
Całkowity koszt projektu

 

2 414 174,24 PLN

 

Współfinansowanie UE 1 958 545,08 PLN  (85 % kosztów kwalifikowanych)

 

Źródło dofinansowania Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działanie 9.1  Infrastruktura ratownictwa medycznego

 

 

Okres realizacji projektu

 

Styczeń 2018 – Grudzień2018
Krótki opis projektu Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności systemu ratownictwa medycznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach. Przedmiotowa inwestycja przyczyni się również do realizacji następujących celów szczegółowych i długofalowych, przewidywanych do osiągnięcia w dłuższej perspektywie czasowej zdefiniowanych następująco:

·         Lepsza organizacja systemu ratownictwa medycznego SOR w Suwałkach;

·         Poprawa estetyki miejsca publicznego jakim jest SOR;

·         Poprawa komfortu pacjentów przebywających w SOR w Suwałkach;

·         Usprawnienie procesu hospitalizacji pacjentów w SOR w Suwałkach;

·         Zwiększenie efektywności energetycznej budynku SOR w Suwałkach;

·         Zmniejszenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego w obszarze oddziaływania projektu;

·         Utrzymanie dobrego stanu zdrowia przede wszytki mieszkańców miasta Suwałki, powiatów suwalskiego, sejneńskiego i augustowskiego oraz osób przebywających/ przejeżdżających przez wskazany teren, które na skutek zdarzeń losowych lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia będą wymagały pomocy medycznej.

·         Zapewnienie dostępu do infrastruktury ochrony zdrowia  osobom niepełnosprawnym – zmodernizowany obiekt jest i będzie budynkiem zapewniającym pełną i stałą dostępność dla osób niepełnosprawnych;

 

Zakres projektu Przedmiotem projektu jest modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w niezbędnym zakresie, tj.:

·         wymiany stolarki okiennej i drzwiowej SOR, w wiacie postoju ambulansów, w magazynie rzeczy osób chorych oraz w garażu pojazdów specjalnych,

·         wymiany opraw oświetleniowych na energooszczędne (LED),

·         remontu garażu dla ambulansów

·         modernizacji magazynu rzeczy osób chorych,

·         wykonanie drogi łączącej SOR z lądowiskiem śmigłowca ratunkowego,

·         utworzenie miejsc postojowych dla pojazdów specjalnych

·         montażu szlabanów w strefie lądowiska.

·         wyposażenia SOR w dodatkowy/ brakujący specjalistyczny sprzęt i wyroby medyczne.