ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach prosi o złożenie oferty na dostawę gazów medycznych wraz z dzierżawą i transportem butli na okres 12 miesięcy w ilości i asortymencie określonym w formularzu asortymentowo – cenowym Załączniku nr 1 oraz przeszkoleniem pracowników z obsługi butli z gazami wraz z osprzętem.

Ofertę należy przesłać na załączonym załączniku nr 1 i 2 do 8 lipca 2019r . Ofertę wraz z innymi dokumentami należy przesłać na adres Szpitala tj. Szpital Wojewódzki im.dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60. Umowa zostanie zawarta na okres...