OGŁOSZENIE O PRZESUNIĘCIU TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

Umowy

O F E R T A SOR 2015

ogłoszenie o konkursie ofert

oświadczenie oferenta SOR 2014

szczegółowe warunki konkursu ofert

Ogłoszenie z dnia 14 września 2017r. o konkursie ofert w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach zgodnie z art.26, 26a, 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016r. poz. 1638 z późniejszymi zmianami) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

medycyny ratunkowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Do pobrania:

szczegółowe warunki

wzór oferty

oświadczenie

wzór umowy – I wariant

wzór umowy – II wariant

Umowy zostaną   zawarte na czas określony do dnia 31.03.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu oraz wzorem oferty można zapoznać sie w Dziale Administracyjnym w Sekcji kadrowo – płacowej lub na stronie internetowej www.szpital.suwalki.pl

Oferty należy składać w Sekretariacie Udzielającego Zamówienie, w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie lub innym opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią przed otwarciem.

Oznakowanie oferty (koperty) powinno zawierać:

Imię i nazwisko / nazwę Oferenta, adres oraz napis:

Konkurs ofert – na świadczenie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny ratunkowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (pod rygorem odrzucenia).

Termin składania ofert mija 20 września 2017 roku o godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 września 2017 roku o godz. 10.00 w gabinecie Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert Udzielający zamówienie przewiduje w dniu 21.09.2017 roku.

Z wynikami konkursu oferenci będą mogli zapoznać się w dniu 21.09.2017r. na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń tutejszego Szpitala.

Świadczeniodawca biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczace rozstrzygnięcia postępowania.Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.Udzielajacy zamówienie zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu w całości lub w części, unieważnienia na każdym etapie w dowolnej części,zmiany terminu rozstrzygnięcia, przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

                                                                                              Dyrektor

                                                                                     SZW w Suwałkach

                                                                                       Adam Szałanda